С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА АСТРОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Українська Астрономічна Асоціація (далі Асоціація або УАА) є неприбутковою всеукраїнською громадською самоврядною добровільною організацією, яка на основі спільності інтересів об’єднує громадян України, чия діяльність пов’язана з астрономічними дослідженнями, в тому числі космічними засобами, та з дослідженнями з інших напрямків науки, що за своєю суттю близькі до астрономії (дослідження Землі з космосу, астрономічне та космічне приладобудування, сонячно-земні зв’язки тощо), з метою реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, законом “Про громадські об’єднання“, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.4. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в банківських установах, свою символіку, яка затверджується Радою УАА. Символіка  Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.6. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.7. Асоціація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.8. Асоціація співробітничає з установами Організації Об’єднаних Націй, зарубіжними неурядовими організаціями і фондами. УАА може відкривати в них свої представництва і бути їх членом, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Асоціації. Члени Асоціації проголошують свою прихильність принципам, закріпленим в Статуті Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

1.9. Найменування Асоціації: повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АСТРОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ”, скорочене – УАА.

Повна назва англійською мовою: UKRAINIAN ASTRONOMICAL ASSOCIATION.

Скорочена назва англійською мовою: UAA.

1.10. Місцезнаходження Української Астрономічної Асоціації: вул. Обсерваторна, 3 м. Київ 04053, Україна. Адреса в Києві затверджується і може бути змінена за рішенням Ради УАА.

1.11. Офіційною мовою Асоціації є українська мова, робоча мова – за вибором.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку астрономії в Україні та захист законних, соціальних, творчих та інших спільних інтересів членів УАА.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння розвиткові астрономії в Україні, забезпечення пріоритетного розвитку фундаментальних досліджень з астрономії;

 • консолідація зусиль трудових колективів організацій, установ та окремих осіб на основі свободи наукової творчості, раціонального використання інтелектуальних і фінансових можливостей;

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в інтересах астрономії;

 • сприяння забезпеченню наукових та освітніх потреб українського народу, підготовки наукових кадрів;

 • піднесення ролі і престижу української науки в цілому і астрономії зокрема;

 • сприяння розвитку української наукової термінології;

 • сприяння науково-популяризаторській роботі та розвитку аматорської астрономії;

 • сприяння впровадженню сучасної інформаційно-обчислювальних технологій, нових методів та інструментів у наукові дослідження, астрономічні зокрема;

 • захист інтелектуальної власності, авторських і соціальних прав членів УАА

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація має право:

 • здійснювати власні проекти з метою розвитку астрономії в Україні;

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

 • дбати про розвиток та реконструкцію астрономічних центрів та астрономічної матеріальної бази в Україні, створювати спеціальні фонди;

 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

 • проводити мирні зібрання;

 • на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

 • підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

 • засновувати засоби масової інформації;

 • укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Асоціації;

 • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціації;

 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню;

 • Асоціація може залучати до роботи у себе за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Асоціації;

 • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

 • розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;

 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки з астрономічних проблем та проблем планування науки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних, обмінюватися делегаціями, спеціалістами і науковими групами за інтересами;

 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

 • сприяти пошуку прогресивних форм організації фінансування науки;

 • проводити незалежну фахову громадську експертизу проектів і програм, що висуваються державними установами або організаціями;

 • створювати у встановленому порядку творчі колективи, лабораторії, консультативні, навчальні та наукові центри тощо зі статусом юридичної особи;

 • створювати необхідні для успішного співробітництва відкриті банки наукової, довідкової та іншої інформації;

 • розповсюджувати серед учасників УАА інформацію з організаційних питань (з’їзди, конференції, симпозіуми тощо), інформувати членів УАА про діяльність та стан справ в УАА за допомогою інформаційних бюлетенів;

 • сприяти у встановленні та розвитку контактів з астрономами та фаховими організаціями інших країн, сприяє організації стажування у вітчизняних та закордонних наукових центрах та закладах;

 • сприяти розвитку української наукової термінології, підготовці та виданню українською мовою підручників, навчальних посібників, наукової та науково-популярної літератури, термінологічних словників, енциклопедій, довідників;

 • сприяти розвиткові аматорської астрономії;

 • встановлювати премії Асоціації.

 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

 • вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

 • мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

 • створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

 • здійснювати інші права, не заборонені законом.

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ.

4.1. Членство в Асоціації є добровільним.

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Асоціації і визнають її Статут, беруть участь у її діяльності та мають публікації у спеціальних астрономічних та інших наукових виданнях.

4.3. Прийом членів здійснюється на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску, які подаються керівникові відокремленого підрозділу УАА.

4.4. Окремим особам (за їх згодою) за визначний внесок у розвиток астрономії може бути присвоєно звання “Почесний член Української Астрономічної Асоціації”.

4.5. Права члена Асоціації:

– обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Асоціації;

– звертатися до органів Асоціації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати відповіді;

– отримувати всі види допомоги, в тому числі і фінансову;

– користуватись на пільгових умовах і у встановленому порядку майном УАА та результатами її діяльності;

– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради УАА, Бюро ради УАА та вимагати розгляду скарг та заяв на З’їзді УАА;

– звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

 4.5. Члени Асоціації зобов’язані:

– дотримуватись положень Статуту Асоціації;

– виконувати рішення керівних органів Асоціації;

– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою УАА;

– сприяти здійсненню завдань Асоціації;

– брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією.

4.6. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

– добровільного виходу з УАА за письмовою заявою з моменту подачі відповідної заяви;

– виключення із Асоціації або призупинення його членства за рішенням Ради УАА, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Асоціації, або якщо член втратив зв’язок із Асоціацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.

5.1. Керівними та контрольними органами Асоціації є:

З’їзд УАА, Рада УАА, Бюро Ради УАА, Ревізійна Комісія.

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є з’їзд, що скликається Радою УАА не рідше одного разу на три роки. Про скликання з’їзду та його порядок денний Рада УАА інформує членів Асоціації не пізніше ніж за два місяці до його відкриття.

5.3. Норми представництва делегатів на з’їзд визначає Рада УАА. Кожен делегат має право одного голосу. З’їзд визнається правочинним, якщо у його роботі взяло участь не менше половини делегатів від відокремлених підрозділів. Інші учасники мають право дорадчого голосу.

5.4. Позачерговий З’їзд скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Асоціації Радою УАА чи Президентом Асоціації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.5. З’їзд приймає “Рішення”. Рішення, прийняті на З’їзді з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації.

5.6. Головує на З’їзді особа з числа делегатів, обрана З’їздом Головою зборів. Хід З’їзду протоколюється. Протокол З’їзду ведеться секретарем З’їзду, підписується Головою і секретарем З’їзду.

5.7. Рішення з’їзду приймається простою більшістю голосів, а при обранні на керівні посади, вирішенні фінансових питань, питань про реорганізацію або ліквідацію Асоціації та внесенні змін до Статуту – більшістю у 3/4 голосів. Рішення про форму голосування по всім питанням приймає з`їзд.

5.8. До виключної компетенції З’їзду  належить вирішення наступних питань:

 • Визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

 • формування наукових секцій, в разі потреби – проблемні, експертні та координаційні ради, визначає їх кількість, склад та обирає керівників.

 • Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Асоціації.

 • Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Асоціації.

 • Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

 • Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

 • Розглядає і затверджує звіти Ради та Ревізійної Комісії УАА;

 • Обирає Мандатну, Номінаційну, Ревізійну комісії з’їзду;

 • Обирає голосуванням за пропозицією Номінаційної комісії Президента УАА; за пропозицією обраного Президента обирає Віце-президентів, Раду, Бюро Ради та Ревізійну Комісію УАА терміном на три роки. При виборах Президента та Віце-президентів враховується необхідність ротації керівного складу Асоціації. Президент та Віце-президенти є відповідно Головою та заступниками голови Ради УАА;

 • Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення

контролю за її реалізацією.

 • Присуджує звання “Почесний член Української Астрономічної Асоціації”;

 • Має право висловити недовіру будь-якому членові виборних органів Асоціації і вимагати виведення його з їхнього складу, висловити недовіру Президентові, прийняти відставку та провести достроково його перевибори;

5.9. В період між з’їздами вищим керівним органом УАА є Рада УАА. Засідання Ради Асоціації проводиться не рідше одного разу на рік. До складу Ради УАА обираються представники всіх відокремлених підрозділів Асоціації.

5.10. Рада Асоціації на своїх засіданнях:

 • визначає поточні завдання діяльності УАА, контролює виконання намічених заходів;

 • розробляє та обговорює пропозиції щодо перспективних планів розвитку астрономії в Україні, вносить їх до органів влади і управління;

 • вносить зміни та доповнення до Статуту, підготовлені Бюро Ради УАА, на затвердження з’їзду;

 • приймає нових членів у період між з’їздами;

 • затверджує річний фінансовий звіт Асоціації, кошторис прибутків і витрат УАА;

 • встановлює і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, ратифікує угоди та контракти, підписані повноважними представниками УАА;

 • затверджує Положення про діяльність відокремлених підрозділів;

 • приймає рішення про отримання кредитів, надання фінансової допомоги, фінансування програм, організовує збір коштів;

 • присуджує премії, стипендії УАА;

 • скликає черговий та позачерговий ( у разі потреби ) з’їзд;

 • делегує членів УАА на наукові форуми;

 • затверджує адресу УАА, її зміни, печатки, емблеми, бланки;

 • кооптує нових членів Ради.

5.11. Кожен член Ради має один голос. Засідання Ради вважається правочинним, якщо присутні не менш як 2/3 членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

5.12. Бюро Ради є виконавчим органом Асоціації, який проводить організаційну роботу по скликанню з’їзду, забезпечує виконання рішень з’їзду та Ради УАА, перспективних і поточних планів діяльності. Готує зміни і доповнення до Статуту Асоціації і звітує на засіданнях Ради. Бюро Ради використовує кошти Асоціації згідно з затвердженим бюджетом, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати постійних штатних працівників (вченого секретаря, бухгалтера, технічного секретаря), залучених до роботи в Асоціації. До Бюро Ради входять: Президент УАА, Віце-Президенти, вчений секретар та головний бухгалтер УАА .

5.13. Президент (Віце-президенти Асоціації):

 • очолює роботу Ради УАА;

 • пропонує кандидатури Віце-президентів по напрямам діяльності УАА, склад Ради УАА, Бюро Ради УАА, Голови Ревізійної Комісії, розподіляє обов’язки між членами Бюро Ради УАА;

 • призначає керівників відокремлених підрозділів;

 • Президент може делегувати виконання окремих своїх повноважень Віце-президентам УАА;

 • без доручення діє від імені Асоціації та репрезентує УАА в усіх установах і організаціях як в Україні, так і за кордоном, включаючи судові та арбітражні справи;

 • відкриває та закриває рахунки Асоціації, приймає рішення про витрати коштів УАА в обсязі прав, встановлених законом та даним Статутом;

 • підписує від імені УАА програмні, фінансові і штатні документи;

 • призначає та звільняє штатних працівників УАА і встановлює з ними умови трудових договорів, угод та контрактів;

 • головує на засіданнях Ради та Бюро Ради, підписує протоколи їх засідань, визначає термін і місце наступного засідання;

 • звітує на з’їзді про роботу Ради УАА.

5.14. Контроль за використанням коштів УАА здійснює Ревізійна Комісія. Голову і склад Ревізійної Комісії затверджує з’їзд УАА. Ревізійна Комісія щороку подає результати перевірки діяльності Асоціації Раді УАА, виступає зі своєю доповіддю на з’їзді УАА. Ревізійна Комісія стежить за відповідністю між Статутом і діяльністю Ради, контролює правильність фінансових і майнових операцій, розглядає конфліктні ситуації. У випадку грубих порушень Статуту УАА Ревізійна Комісія може скликати надзвичайний з’їзд Асоціації у разі підтримки 1/3 членів Ради УАА.

 

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Асоціація:

 • організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, асамблеї, робочі наради,

виставки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

 • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

 • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може утворювати в установленому законодавством порядку філії чи інші відокремлені структурні підрозділи, які не є юридичними особами.

7.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З’їздом або Радою УАА у період між З’їздами, які затверджують призначення Президентом УАА керівників відокремлених підрозділів та визначають основні напрямки діяльності відокремлених підрозділів УАА.

7.3. Філія Асоціації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Асоціації та здійснює всі або частину функцій Асоціації.

7.4. Відомості про утворення відокремлених підрозділів УАА подаються Президентом, або іншою уповноваженою особою, до органу з питань реєстрації, за місцезнаходженням.

7.4. Відокремленні підрозділи Асоціації діють згідно цього статуту та на підставі положень, що затверджуються відповідними рішеннями Ради УАА.

7.5. Відокремленні підрозділи за рішенням Ради УАА згідно зі статутом наділяються функціями щодо управління майном Асоціації на місцях.

7.6. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається Президентом та затверджується З’їздом або Радою УАА у період між з’їздами, та діє на підставі довіреності, наданою Президентом УАА.

7.7. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється президентом УАА.

7.8. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З’їздом або Радою УАА у період між з’їздами.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ, ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА МАЙНО УАА

8.1. Кошти Української Астрономічної Асоціації створюються за рахунок таких джерел: вступних, щорічних та цільових внесків членів УАА; надходжень від науково-дослідницької діяльності, що проводиться згідно зі Статутом УАА, разових надходжень, внесків, заповітів, дарувань, пожертвувань у грошовій і/чи майновій формі з боку окремих осіб, установ і організацій як з України, так і з-за кордону.

8.2. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників) Асоціації, членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

8.3. Доходи (прибутки) Асоціації повинні використовуватись виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.4. За рахунок коштів УАА проводиться фінансування перспективних астрономічних досліджень, конкурсів наукових робіт та пошукових наукових програм членів УАА, інших видів діяльності УАА, що узгоджуються з її цілями.

8.5. Розмір внесків вступних та щорічних встановлюється Радою. Рада в окремих випадках може змінити розмір і термін сплати внесків.

8.6. Асоціація володіє необхідним для здійснення статутних завдань рухомим та нерухомим майном (будівлями, устаткуванням, транспортними засобами, засобами зв’язку тощо), переданими їй засновниками, членами УАА або державою, придбаними за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. УАА належать наукові, методично-навчальні та програмні розробки, інші результати інтелектуальної діяльності, отримані в рамках УАА, чи за її фінансового сприяння.

8.7. Асоціація може укладати угоди, контракти (в тому числі і за кордоном), набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді, здійснювати всі інші юридичні дії, що узгоджуються з її метою та завданнями.

8.8. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна; держава, члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації. УАА не відповідає за зобов’язаннями держави і своїх членів .

8.9. Учасники УАА не мають права на відокремлену власність на майно та кошти УАА.

8.10. Використанням майна і грошового фонду відають Рада, Бюро Ради УАА, Президент в межах компетенції кожного.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації розглядаються та готуються Радою УАА і затверджуються рішенням З’їзду, якщо за це проголосували не менше як 3/4 делегатів З’їзду у порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

9.3. Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа, про зміни та доповнення до статуту, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження Асоціації.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Асоціації.

10.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається З’їздом, якщо за це проголосували 3/4 делегатів З’їзду. З’їзд створює ліквідаційну комісію або доручає Бюро Ради УАА здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

10.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за це проголосувало не менш 3/4 делегатів З’їзду. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Асоціації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до чинного законодавства.

10.7. У разі припинення діяльності Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.